Selecteer een pagina

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen staat op de balans van een onderneming aan de passivazijde en het omvat alle schulden en verplichtingen van het bedrijf. Het vormt samen met het eigen vermogen het totaal aan passiva. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kort en lang vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen

Hieronder vallen de schulden en verplichtingen die een looptijd hebben van minder dan een jaar. Zo’n schuld is bijvoorbeeld een krediet of rood staan bij de bank. Onder verplichtingen vallen bijvoorbeeld de nog openstaande facturen. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat de onderneming een wanbetaler is.

Een jaarrekening is een momentopname. Het is heel normaal dat een dienstverlener pas in de volgende maand een factuur stuurt. Dat houdt in dat het bedrijf pas in januari de factuur krijgt van bijvoorbeeld de schoonmaakdiensten van december. Dit bedrag hoort daardoor bij de kortlopende verplichtingen.

Ook een verplichting zoals te betalen BTW wordt pas na afloop van een periode berekend en komt zo dus ook als een verplichting op de balans. Een andere term voor kort vreemd vermogen is vlottende passiva.

Lang vreemd vermogen

Hieronder vallen alle leningen met een looptijd van langer dan een jaar. Dit kunnen leningen zijn voor grote investeringen, die vaak in vijf jaar worden afgelost. Maar ook de hypothecaire lening voor een pand valt hieronder.

Eigen vermogen

Als het goed is, is het totaal aan vreemd vermogen lager dan het totaal van de bezittingen (activa) van een onderneming. Het verschil tussen de activa en de schulden is het eigen vermogen van de onderneming. Dit is normaal gesproken een positief bedrag. 

De Engelse termen

Wanneer je wilt beleggen in aandelen, dan wil je waarschijnlijk ook wel wat weten over de schulden van het bedrijf. Deze informatie is meestal in het Engels op de website voor de ‘investor relations’ te vinden. De Engelse term voor kort vreemd vermogen is ‘current liabilities’ en voor lang vreemd vermogen is het ‘non-current liabilities. ’